Pen Box, Watch Box กล่องใส่ปากกา กล่องใส่นาฬิกา กล่องไม้ฟางข้าว

กล่องใส่ปากกา กล่องใส่นาฬิกา กล่องไม้ฟางข้าว
ขนาด 17.8×7.5×2.8 ซม.

กล่องไม้ฟางข้าว กล่องใส่ปากกา กล่องนาฬิกา กล่องเก็บเครื่องประดับ หรือเก็บของชิ้นเล็กให้เป็นระเบียบในลิ้นชัก บนโต๊ะทำงาน หรือแม้แต่โต๊ะเครื่องแป้งได้เป็นอย่างดี

Pen Box, Watch Box from Rice Straw Box
dimension:  17.8×7.5×2.8 cm

Nice and looking good box from Rice Straw. The size is good for pen, watch. Also can be used as a jewelry box or keep the small items in place.

Category:

Description

กล่องใส่ปากกา กล่องใส่นาฬิกา กล่องไม้ฟางข้าว
ขนาด 17.8×7.5×2.8 ซม.

กล่องไม้ฟางข้าว กล่องใส่ปากกา กล่องนาฬิกา กล่องเก็บเครื่องประดับ หรือเก็บของชิ้นเล็กให้เป็นระเบียบในลิ้นชัก บนโต๊ะทำงาน หรือแม้แต่โต๊ะเครื่องแป้งได้เป็นอย่างดี

Pen Box, Watch Box from Rice Straw Box
dimension:  17.8×7.5×2.8 cm

Nice and looking good box from Rice Straw. The size is good for pen, watch. Also can be used as a jewelry box or keep the small items in place.