Box Set of Caster 40 pcs|ชุดที่รองแก้วในกล่อง 40 ชิ้น

4,000.00฿

ชุดที่รองแก้ว 40 ชิ้น ทำจากฟางข้าว ชุดนี้นอกจากสวยงามน่าใช้แล้ว ยังผลิตจากวัสดุที่ผ่านการรับรอง Upcycle carbon footprint จึงพอสรุปได้ว่า ชุดที่รองแก้ว 40 ชิ้นนี้ ช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาได้ 5,000 กรัม

ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม สำหรับที่รองแก้ว 1 ชิ้น
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากฟางข้าว 49 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 94.8 กรัม
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 245 ชิ้น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น

กล่องบรรจุทำจากฟางข้าว    กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก       กรัม

Environmental Info

This item made of Rice Strawweight 49 gram
GHG Avoided 94.8 grams
245 pieces of this item equivalate to growing 1 big tree

Container made of rice straw weight     g
GHG Avoided        grams

Description

ที่รองแก้วในกล่องบรรจุพร้อมใช้งาน
1 ชุดมี 40 ชิ้น

ที่รองแก้วจากไม้ฟางข้าว ที่มีใบรับรอง Upcycle Carbon Footprint วัสดุธรรมชาติทนความชื้น
บริการเสริม สำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ต้องการพิมพ์-เลเซอร์โลโก้ลวดลายเฉพาะของตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเมล์ piecefullshop@yahoo.com โทร. 093-2595 697

ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม สำหรับที่รองแก้ว 1 ชิ้น
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากฟางข้าว 49 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 94.8 กรัม
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 245 ชิ้น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น

Coaster Box Set40
1 Box contain Rice Straw Coaster x 40 pieces
Our Rice Straw Board is Upcycle Carbon Footprint Certified
For Restaurant and Coffeeshop can have your logo on, just mail your resquest to piecefullshop@yahoo.com

Environmental Info

1 pcs of the coaster made of Rice Straw weight 49 gram
GHG Avoided 94.8 grams
245 pieces of this item equivalate to growing 1 big tree

 

 

Coaster Set 40 and 80